Lög foreldrafélagsins

Lög foreldrafélagsins

Lög foreldrafélags Grunnskóla Seltjarnarness

1. gr.

Félagið heitir foreldrafélag Grunnskóla Seltjarnarness. Félagsmenn eru allir foreldrar og forráðamenn nemenda í skólanum.

2. gr.

Markmið félagsins eru að:

·         Vera samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í skólanum.

·         Efla og tryggja gott samstarf foreldra og starfsfólks skólans.

·         Styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis- og menntunarskilyrði.

·         Koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og uppeldismál.

·         Standa vörð um réttindi barna til mennta og aukins þroska.

3. gr.

 Til að ná þessum markmiðum hyggst félagið m.a.:

·         Stuðla að auknum kynnum barna, foreldra og starfsmanna skólans.

·         Starfa eftir þeim ákvæðum laga og reglugerða sem Alþingi og menntamálaráðuneytið setja um grunnskóla.

·         Koma með tillögur og hafa frumkvæði að endurbótum og þróunarstarfi í samvinnu við skólayfirvöld.

·         Koma á umræðu- og fræðslufundum um uppeldis- og skólamál.

·         Fjalla um og koma með tillögur um aðstöðu barna í skólahverfinu og stuðla að rétti þeirra til opinna leiksvæða.

·         Styðja eftir megni félags- og tómstundastarf nemenda.

·         Taka þátt í samstarfi við önnur foreldrafélög og samtök foreldra.

·         Virkja bekkjarfulltrúa í hverri bekkjardeild til að efla foreldrasamstarf innan hverrar bekkjardeildar.

·         Efla umræður um skóla- og uppeldismál, m.a. útivistar- og forvarnarmál.

4. gr.

Stjórn félagsins er skipuð níu foreldrum og/eða forráðamönnum barna í skólanum. Stjórnin skal skipuð formanni, ritara, gjaldkera, fulltrúa foreldra í skólaráði auk varamanns hans, fulltrúa foreldra í skólanefnd og nefnd um áfengis- og vímuvarnir auk tveggja meðstjórnenda.  Stjórnarmenn skipta með sér verkum. Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi. Stjórnin skal kosin til tveggja ára í senn, fjórir stjórnarmenn annað árið og fimm hitt árið. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í öllum málum.

5. gr.

 

Aðalfundur meðal foreldra/forráðamanna nemenda við skólann skal haldinn fyrir miðjan maí ár hvert. Formaður stjórnar annast boðun til aðalfundar með að minnsta kosti sjö daga fyrirvara. Á fundinum fara fram venjuleg aðalfundarstörf auk annarra mála sem kynnt skulu í fundarboði. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.

Fráfarandi stjórn situr út skólaárið en ný tekur við í upphafi nýs skólaárs. Aðalfundur kýs fulltrúa foreldra í stjórn foreldrafélagsins samkvæmt lögum um grunnskóla og hefst kjörtímabil þeirra í upphafi næsta skólaárs eftir kosningu.

 

Verkefni aðalfundar:

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

2. Skýrsla stjórnar og fulltrúa foreldra í skólaráði

3. Skýrslur nefnda

4. Lagabreytingar

5. Reikningar lagðir fram til samþykktar

6. Kosning stjórnarmanna foreldrafélags

7. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga

8. Ákvörðun um fjárhæð félagsgjalda

9. Önnur mál

6. gr.

Stjórn foreldrafélagsins er heimilt að skipa nefndir um afmörkuð viðfangsefni. Stjórnin setur nefndum verkáætlun í samráði við þær.

7. gr.

Í upphafi skólaárs skal kjósa tvo fulltrúa foreldra eða forráðamanna úr hverri bekkjardeild. Hlutverk bekkjarfulltrúa er að efla og styrkja samstarf foreldra og nemenda og leitast við að treysta samband heimilis og skóla innan hverrar bekkjardeildar. Bekkjarfulltrúar mynda fulltrúaráð foreldrafélagsins. Stjórn félagsins setur bekkjarfulltrúum starfsreglur.

8. gr.

Fulltrúaráðið skal koma saman eigi sjaldnar en þrisvar á skólaárinu. Stjórn félagsins undirbýr og boðar til þessara funda. Þar skulu rædd mál er varða markmið og starf foreldrafélagsins og starf foreldra í bekkjardeildum.

9. gr.

Stjórn félagsins er heimilt að óska eftir því að foreldrar greiði árlega framlag til félagsins. Ákvörðun um fjárhæð félagsgjalda skal tekin á aðalfundi félagsins og skal stjórn félagsins sjá um innheimtu þeirra ár hvert. Skulu félagsgjöld standa undir þeim kostnaði sem hlýst afrekstri félagsins ár hvert.

10. gr.

Lögum þessum má breyta með einföldum meirihluta á aðalfundi enda sé lagabreytinga getið í fundarboðun með minnst sjö daga fyrirvara.

11. gr.

Lög þessi taka gildi 12. maí 2016.

 

 

Upphaflega samþykkt á stofnfundi höldnum  3. maí 2006.

Breyting á 5. gr. samþykkt á aðalfundi 29. apríl 2010.

Breyting á 4.gr., 5. gr., 9. gr., 10. gr., 11. gr. Samþykkt 11. maí 2016

 

 Foreldrar